Prawo do odstąpienia od umowy

Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość


1. Jeżeli po otrzymaniu towaru konsument stwierdzi w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy.

2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5.Reklamacje rozpatrywane będą w termin ie 14 dni (roboczych) od dnia ich otrzymania przez sklep.

6. W razie stwierdzenia wad reklamowanego towaru konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli okaże się to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci konsumentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr. 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.

8. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega
zwrotowi-z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towarów.

9. Zwrot towarów na rzecz Sprzedającego powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie nie zmienionym ponad korzystanie w towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów - w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów. Wraz z towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup towaru (paragon,rachunek,fakturę VAT etc.)

10. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy.
Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:
a. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - Sprzedawca wskazuje, że takimi charakter mają zwłaszcza meble dziecięce, cały asortyment firmy X-Lander oraz wózki bliźniacze
i wózki produkowane według wyboru przez konsumenta choćby jednej z ich cech (np. koloru)".
b. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) ulegająca szybkiemu zepsucia lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.