Płatności


III. Płatności i wysyłka

1. Wyboru formy ( sposobu) płatności  Klient dokonuje, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu zamówienia. Płatość za zamówiony towar (wraz z kosztami wysyłki i ewentualnie z innymi kosztami) Klient powinien dokonać po zawarciu umowy ze Sprzedawcą.

2. Klient może dokonać płatności za zamówione towary:
    a. przelewem na następujący rachunek bankowy Sklepu: 48 1950 0001 2006 6669 1667 0002  (przedpłata);
    b. poprzez system obsługi płatności DotPay;
    c. gotówką przy odbiorze zamówionych towarów (płatność za pobraniem) 
    d. sprzedaż poprzez kredyt ratalny udzielany przez Credit Agricole Bank Polska S.A.


3. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jekikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności. 

4. Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

5. Zamówienia są realizowane w ciągu do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie lub wybrania opcji za pobraniem (płatne u kuriera).

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, koszt przesyłki (dostawy do Klienta zamówionych towarów) jest stały, niezależnie od ilości zamówionych przedmiotów (ewentualną różnicę między ceną rynkową przesyłki a ceną dostawy towarów zakupionych w Sklepie pokrywa Sprzedawca) i wynosi:
   a. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) kurier: 18,00 zł;
   b. w przypadku płatnoiści przelewem (przedpłata) poczta Polska: 12,00 zł;
   c. w przypadku płatności za pobraniek (gotówka u kuriera): 25,00 zł;

7. Jeżeli wśród zamówionych przez Klienta towarów znajdują się także meble dziecięce (wyłączjąc łóżeczka), koszt dostawy zamówionych towarów ustalany jest indywidualnie przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.

IV. Termin dostawy

1. Na termin dostawy zamówionych towarów do Klienta składają się:
   a. okres kompletacji zamówienia ( złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez            Sprzedawcę oraz - jeżeli Klient wybrał przedpłatę - płatność), oraz
   b. czas dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.

2. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomniowy najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalny toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 7 dni roboczych. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:
     a. opóźnienia się przez Klienat z zapłatą za zamówiony towar;
     b. tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego towaru;
     c. konieczność sprowadzenia towaru na specjalne życzenie Kienta;
     d. działań podmiotów trzecich, za którch działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy towrów do Klienta);
W przypadki wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy towarów.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności inny niż płatność za pobraniem, wysyłka zamówionych towarów następuje po zapłacie całkowitej ceny za zamówione towary (powiększoną o ewentualne koszty wysyłki lub inne koszty).

4. Jeżeli Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a nie otrzymał dostawy w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówinia (na terenia Polski) powinien skontaktować się ze Sklepem. W ktakiej sytuacji Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z firmą kurierską lub pocztą.

5. Klient odbierajac zamówione towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, koniecznym warunkiem rozpatrznie reklamacji jest spisanie w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który kurier powinien posiadać przy sobie.